Zašto baš mi?

Kompanija Vatroival d.o.o. smatra da održivi uspeh dolazi kao rezultat sposobnosti organizacije da dugoročno postigne svoje ciljeve poklanjajući pažnju potrebama i očekivanjima svih zainteresovanih strana podjednako

Nebojša Pančić, generalni direktor (levo)
Ivan Stamenković, osnivač

Politika Kvaliteta

Kompanija Vatroival d.o.o. smatra da održivi uspeh dolazi kao rezultat sposobnosti organizacije da dugoročno postigne svoje ciljeve poklanjajući pažnju potrebama i očekivanjima svih zainteresovanih strana podjednako (korisnici, zaposleni, dobavljači, partneri i društvena zajednica).

Najviše rukovodstvo kompanije je opredeljeno da se ispunjavaju zahtevi korisnika i da se stalno poboljšava efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom, u skladu sa zakonskom nacionalnom regulativom i međunarodnim standardom.

Kompanija veruje da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom, prihvatajući stalna poboljšanja i preventivna delovanja, kao prepoznatljiv stil rada VATROIVAL-a.

Politika kvaliteta daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta.

Osnove politike kvaliteta VATROIVAL-a su:

 • Zadovoljni naši korisnici, jer pokazujemo sposobnost i pouzdanost da pružamo visokokvalitetne usluge.
 • Prepoznavanje odgovarajućih rizika i prilika u svom poslovanju i pokretanje odgovarajućih mera i nastojanje da dostignemo lidersku poziciju u oblasti pružanja usluga iz ZOP-a i BZR-a, uz uvažavanje odgovarajućih potreba i očekivanja relevantnih zainteresovanih strana
 • Efektivan sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima SRPS ISO 9001:2015 i konkretnim ciljevima kvaliteta uz stalna poboljšavanja.
 • Efektivno upravljanje procesima, od nuđenja i ugovaranja do realizacije ugovora i / ili porudžbina, pružanje usluga zahtevanog i očekivanog kvaliteta, što omogućava povećavanje plasmana i konkurentnosti našeg preduzeća.
 • Pružanje usluga zahtevanog i očekivanog kvaliteta, što omogućava povećavanje plasmana i konkurentnosti našeg preduzeća.

Osposobljenost i motivacija za timski rad, u kome se ceni i koristi iskustvo i veština svakog zaposlenog, je garancija da će se održavati i unapređivati kvalitet procesa i usluga u cilju zadovoljenja naših korisnika!

Ova politika kvaliteta je objašnjena svima u kompaniji i dostupna je i drugim relevantnim zainteresovanim stranama.

Nebojša Pančić, direktor Beograd Septembar 2016.

Politika bezbednosti i zdravlja na radu

Kao profesionalci u pružanju usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, posvećeni smo dosledno i svom sistemu menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu koji smo uspostavili.

Politika bezbednosti i zdravlja na radu “VATROIVAL” d.o.o. bazira se na opštim principima prevencije i hijerarhiji upravljanja rizicima:

 1. Eliminisanje opasnosti i izbegavanje rizika;
 2. Zamena manje opasnim procesima, materijalima ili manje opasnom opremom;
 3. Razvoj koherentne sveukupne politike prevencije koja pokriva tehnologiju, organizaciju rada, radne uslove, socijalne odnose i uticaj faktora koji su u vezi sa radnim okruženjem;
 4. Koriščenje administrativnih upravljanja, uključujući obuku;
 5. Borba protiv rizika na samom izvoru, procena rizika koji se ne mogu izbeći;
 6. Prilagodjavanje rada pojedincu, naročito kada je u pitanju konstruisanje radnog mesta, izbor radne opreme i izbor radnih i proizvodnih metoda, sa naročitim osvrtom na smanjenje njihovog dejstva na zdravlje;
 7. Davanje prioriteta kolektivnim zaštitnim merama u odnosu na pojedinačne mere zaštite;
 8. Davanje odgovarajućih uputstava radnicima i lične zaštitne opreme.

Vatroival je opredeljen da dosledno poštuje i stalno unapredjuje svoj sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001:2018.

Posvećeni smo konsultovanju i učestvovanju radnika za ključna pitanja u vezi bezbednosti i zdravlja na radu.

U  svom radu, Vatroival prati i poštuje sve relevantne zakonske i druge zahteve koji se odnose na delatnost Društva iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Ova politika bezbednosti i zdravlja na radu je objašnjena svima u kompaniji i dostupna je i drugim relevantnim zainteresovanim stranama.

 

 

Nebojša Pančić, direktor Beograd Septembar 2019.

Politika životne sredine

  

Vatroival d.o.o. pruža konsultantske usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara i posvećen je postizanju izvrsnosti usluga u svom domenu ali vodeći istovremeno računa i o pitanjima u vezi sa životnom sredinom, kako tokom realizacije usluga tako i u okviru ostalih procesa koji se odvijaju u kompaniji.

 

Posvećeni smo:

 • Prevenciji zagađenja, eliminaciji i/ili smanjivanju stvaranja otpada
 • Uštedama resursa, uklučujući posebno potrošnju goriva i energije
 • Doslednom poštovanju odgovarajućih zakonskih i drugih zahteva u vezi sa našim poslovanjem i životnom sredinom
 • Stalnom preispitivanju identifikovanih aspekata životne sredine i traženju načina da smanjimo negativne uticaje na životnu sredinu
 • Poštovanju i stalnom unapređivanju našeg sistema menadžmenta životnom sredinom, kao i odgovarajućih performansi životne sredine, u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2015.

 

U  svom radu, Vatroival prati i poštuje sve relevantne zakonske i druge zahteve koji se odnose na delatnost kompanije, iz oblasti životne sredine.

 

Ova politika životne sredine je objašnjena svima u kompaniji i dostupna je i drugim relevantnim zainteresovanim stranama.

 

Nebojša Pančić, direktor Beograd Septembar 2019.

Potvrde

Kodeks poslovne etike

SertifikatiCall Now ButtonTehnička Podrška 24/7