Zašto baš mi?

Kompanija Vatroival d.o.o. smatra da održivi uspeh dolazi kao rezultat sposobnosti organizacije da dugoročno postigne svoje ciljeve poklanjajući pažnju potrebama i očekivanjima svih zainteresovanih strana podjednako

Nebojša Pančić, generalni direktor (levo)
Ivan Stamenković, osnivač

Politika Kvaliteta

Kompanija Vatroival d.o.o. smatra da održivi uspeh dolazi kao rezultat sposobnosti organizacije da dugoročno postigne svoje ciljeve poklanjajući pažnju potrebama i očekivanjima svih zainteresovanih strana podjednako (korisnici, zaposleni, dobavljači, partneri i društvena zajednica).

Najviše rukovodstvo kompanije je opredeljeno da se ispunjavaju zahtevi korisnika i da se stalno poboljšava efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom, u skladu sa zakonskom nacionalnom regulativom i međunarodnim standardom.

Kompanija veruje da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom, prihvatajući stalna poboljšanja i preventivna delovanja, kao prepoznatljiv stil rada VATROIVAL-a.

Politika kvaliteta daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta.

Osnove politike kvaliteta VATROIVAL-a su:

 • Zadovoljni naši korisnici, jer pokazujemo sposobnost i pouzdanost da pružamo visokokvalitetne usluge.
 • Prepoznavanje odgovarajućih rizika i prilika u svom poslovanju i pokretanje odgovarajućih mera i nastojanje da dostignemo lidersku poziciju u oblasti pružanja usluga iz ZOP-a i BZR-a, uz uvažavanje odgovarajućih potreba i očekivanja relevantnih zainteresovanih strana
 • Efektivan sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima SRPS ISO 9001:2015 i konkretnim ciljevima kvaliteta uz stalna poboljšavanja.
 • Efektivno upravljanje procesima, od nuđenja i ugovaranja do realizacije ugovora i / ili porudžbina, pružanje usluga zahtevanog i očekivanog kvaliteta, što omogućava povećavanje plasmana i konkurentnosti našeg preduzeća.
 • Pružanje usluga zahtevanog i očekivanog kvaliteta, što omogućava povećavanje plasmana i konkurentnosti našeg preduzeća.

Osposobljenost i motivacija za timski rad, u kome se ceni i koristi iskustvo i veština svakog zaposlenog, je garancija da će se održavati i unapređivati kvalitet procesa i usluga u cilju zadovoljenja naših korisnika!

Ova politika kvaliteta je objašnjena svima u kompaniji i dostupna je i drugim relevantnim zainteresovanim stranama.

Nebojša Pančić, direktor Beograd Septembar 2016.

Politika bezbednosti i zdravlja na radu

Politika bezbednosti i zdravlja na radu Društva “VATROIVAL” bazira se na opštim principima prevencije prema Direktivi EU 89/391:

 1. Izbegavanje rizika;
 2. Procena rizika koji se ne mogu izbeći;
 3. Borba protiv rizika na samom izvoru;
 4. Prilagodjavanje rada pojedincu, naročito kada je u pitanju konstruisanje radnog mesta, izbor radne opreme i izbor radnih i proizvodnih metoda, sa naročitim osvrtom na smanjenje njihovog dejstva na zdravlje;
 5. Prilagodjavanje tehničkom napretku;
 6. Zamena opasnih manje opasnim ili potpuno bezbednim sredstvima;
 7. Razvoj koherentne sveukupne politike prevencije koja pokriva tehnologiju, organizaciju rada, radne uslove, socijalne odnose i uticaj faktora koji su u vezi sa radnim okruženjem;
 8. Davanje prioriteta kolektivnim zaštitnim merama u odnosu na pojedinačne mere zaštite;
 9. Davanje odgovarajućih uputstava radnicima;
 10. Vatroival je opredeljen da dosledno poštuje i stalno unapredjuje sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu u skladu sa zahtevima standarda BS OHSAS 18001:2007, uz učešće svih zaposlenih;
 11. U svom radu, Vatroival prati i poštuje sve relevantne zakonske propise koji se odnose na delatnost Preduzeća, bezbednost i zdravlje na radu kao i dodatne zahteve iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa kojima smo se saglasili;

Nebojša Pančić, direktor, Beograd jun 2010.

Kodeks poslovne etike

SertifikatiPotvrde

Call Now ButtonTehnička Podrška 24/7