Zašto baš mi?

Kompanija Vatroival d.o.o. smatra da održivi uspeh dolazi kao rezultat sposobnosti organizacije da dugoročno postigne svoje ciljeve poklanjajući pažnju potrebama i očekivanjima svih zainteresovanih strana podjednako

Ivan Stamenković, osnivač

Politika Kvaliteta

Kompanija Vatroival d.o.o. smatra da održivi uspeh dolazi kao rezultat sposobnosti organizacije da dugoročno postigne svoje ciljeve poklanjajući pažnju potrebama i očekivanjima svih zainteresovanih strana podjednako (korisnici, zaposleni, dobavljači, partneri i društvena zajednica).

Najviše rukovodstvo kompanije je opredeljeno da se ispunjavaju zahtevi korisnika i da se stalno poboljšava efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom, u skladu sa zakonskom nacionalnom regulativom i međunarodnim standardom.

Kompanija veruje da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom, prihvatajući stalna poboljšanja i preventivna delovanja, kao prepoznatljiv stil rada VATROIVAL-a.

Politika kvaliteta daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta.

Osnove politike kvaliteta VATROIVAL-a su:

 • Zadovoljni naši korisnici, jer pokazujemo sposobnost i pouzdanost da pružamo visokokvalitetne usluge.
 • Prepoznavanje odgovarajućih rizika i prilika u svom poslovanju i pokretanje odgovarajućih mera i nastojanje da dostignemo lidersku poziciju u oblasti pružanja usluga iz ZOP-a i BZR-a, uz uvažavanje odgovarajućih potreba i očekivanja relevantnih zainteresovanih strana
 • Efektivan sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima SRPS ISO 9001:2015 i konkretnim ciljevima kvaliteta uz stalna poboljšavanja.
 • Efektivno upravljanje procesima, od nuđenja i ugovaranja do realizacije ugovora i / ili porudžbina, pružanje usluga zahtevanog i očekivanog kvaliteta, što omogućava povećavanje plasmana i konkurentnosti našeg preduzeća.
 • Pružanje usluga zahtevanog i očekivanog kvaliteta, što omogućava povećavanje plasmana i konkurentnosti našeg preduzeća.

Osposobljenost i motivacija za timski rad, u kome se ceni i koristi iskustvo i veština svakog zaposlenog, je garancija da će se održavati i unapređivati kvalitet procesa i usluga u cilju zadovoljenja naših korisnika!

Ova politika kvaliteta je objašnjena svima u kompaniji i dostupna je i drugim relevantnim zainteresovanim stranama.

Beograd Septembar 2016.

Politika bezbednosti i zdravlja na radu

Kao profesionalci u pružanju usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, posvećeni smo dosledno i svom sistemu menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu koji smo uspostavili.

Politika bezbednosti i zdravlja na radu “VATROIVAL” d.o.o. bazira se na opštim principima prevencije i hijerarhiji upravljanja rizicima:

 1. Eliminisanje opasnosti i izbegavanje rizika;
 2. Zamena manje opasnim procesima, materijalima ili manje opasnom opremom;
 3. Razvoj koherentne sveukupne politike prevencije koja pokriva tehnologiju, organizaciju rada, radne uslove, socijalne odnose i uticaj faktora koji su u vezi sa radnim okruženjem;
 4. Koriščenje administrativnih upravljanja, uključujući obuku;
 5. Borba protiv rizika na samom izvoru, procena rizika koji se ne mogu izbeći;
 6. Prilagodjavanje rada pojedincu, naročito kada je u pitanju konstruisanje radnog mesta, izbor radne opreme i izbor radnih i proizvodnih metoda, sa naročitim osvrtom na smanjenje njihovog dejstva na zdravlje;
 7. Davanje prioriteta kolektivnim zaštitnim merama u odnosu na pojedinačne mere zaštite;
 8. Davanje odgovarajućih uputstava radnicima i lične zaštitne opreme.

Vatroival je opredeljen da dosledno poštuje i stalno unapredjuje svoj sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001:2018.

Posvećeni smo konsultovanju i učestvovanju radnika za ključna pitanja u vezi bezbednosti i zdravlja na radu.

U  svom radu, Vatroival prati i poštuje sve relevantne zakonske i druge zahteve koji se odnose na delatnost Društva iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Ova politika bezbednosti i zdravlja na radu je objašnjena svima u kompaniji i dostupna je i drugim relevantnim zainteresovanim stranama.

 

 

Beograd Septembar 2019.

Politika životne sredine

  

Vatroival d.o.o. pruža konsultantske usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara i posvećen je postizanju izvrsnosti usluga u svom domenu ali vodeći istovremeno računa i o pitanjima u vezi sa životnom sredinom, kako tokom realizacije usluga tako i u okviru ostalih procesa koji se odvijaju u kompaniji.

 

Posvećeni smo:

 • Prevenciji zagađenja, eliminaciji i/ili smanjivanju stvaranja otpada
 • Uštedama resursa, uklučujući posebno potrošnju goriva i energije
 • Doslednom poštovanju odgovarajućih zakonskih i drugih zahteva u vezi sa našim poslovanjem i životnom sredinom
 • Stalnom preispitivanju identifikovanih aspekata životne sredine i traženju načina da smanjimo negativne uticaje na životnu sredinu
 • Poštovanju i stalnom unapređivanju našeg sistema menadžmenta životnom sredinom, kao i odgovarajućih performansi životne sredine, u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2015.

 

U  svom radu, Vatroival prati i poštuje sve relevantne zakonske i druge zahteve koji se odnose na delatnost kompanije, iz oblasti životne sredine.

 

Ova politika životne sredine je objašnjena svima u kompaniji i dostupna je i drugim relevantnim zainteresovanim stranama.

 

Beograd Septembar 2019.

Potvrde

Kodeks poslovne etike

SertifikatiCall Now ButtonTehnička Podrška 24/7