Bezbednost i zdravlje na radu
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
Zakon o radu
Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu
Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline
Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom
Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom obolјenju
Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta
Pravilnik o programu usavršavanja znanja i drugim pitanjima u vezi sa usavršavanjem znanja lica za bezbednost i zdravlјe na radu
Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu
Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova bezbednosti i zdravlјa na radu i poslova odgovornog lica
Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavlјanje poslova koordinatora za izvođenje radova
Pravilnik o uslovima za izdavanje licenci za obavlјanje poslova bezbednosti i zdravlјa na radu
Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
Uredba o bezbednosti i zdravlјu na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu
Uputstvo o radnim mestima na kojima se obavlјaju poslovi pri kojima je izlaganje zaposlenih prašini koja potiče od azbesta ili materijala koji sadrže azbest povremeno i niskog intenziteta
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama
Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina
Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri radu na plovilima koja obavlјaju ribolov
Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlјe na radu
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima
Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetskom polјu
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima
Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih
Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu
Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilјe i zaposlene koja doji dete
Uredba o obaveznim sredstvima za licnu, uzajamnu i kolketivnu zastitu od element nepogoda i drugih nesreca
Pravilnik o merama zašt. od element. i drugih vecih nepogoda koje mora da sadrži tehn. dok.
Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabranjenog pušenja i znaka da je pušenje dozvovljeno u odredjenom Prostoru
Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala* (pravna pravila od donošenja Zakona o BZR)
Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u železničkom saobraćaju
Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji
Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u šumarstvu
Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala
Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima
Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova
Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad
Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri ronilačkim radovima
Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima
Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila
Pravilnik o zaštiti na radu u polјoprivredi
Pravilnik o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta i manipulisanju eksplozivima i barutima
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
Zakon o radu
Zakon o zdravstevnoj zaštiti
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Ustav Republike Srbije
Rezolucija o pridruživanju EU Republike Srbije
Zakon o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i republike srbije, sa druge strane
Ugovori o osnivanju EU
Zakon o potvrđivanju revidirane evropske socijalne povelje
Rezolucija Saveta EU
Strateški okvir o sigurnosti i zdravlju na radu 2021 — 2027
Strateški okvir za bezbednost i zdravlje na radu EU 2014 — 2020
Konvencija 155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj okolini
Konvencija 161 o službama medicine rada
Konvencija 81 o inspekciji rada u industriji i trgovini
Konvencija 187 o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja na radu
Direktiva EU — 89/391/EEZ
Odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu
Krivični zakonik
Zaštita od požara
Zakon o zaštiti od požara
Naredba o obaveznom atestiranju ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara
Pravilnik o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para
Pravilnik o izmenama pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara
Pravilnik o minimumu sadržine opšteg dela programa obuke radnika iz oblasti zaštite od požara
Pravilnik o organizovanju ZOP prema kategoriji ugroženosti od požara
Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe
Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona
Pravilnik o tehničkim normativima za izradu tehn. dok. kojom moraju biti snabdeveni sistemi, za otkrivanje požara
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen-dioksidom
Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju sudova za zapaljive tečnosti
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija
Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija
Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja
Simboli zaštite od požara za tehničke prikaze
Uredba o sprovođenju evakuacije
Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vandrednim situacijama
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, medotama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanje i štetnih efekata buke u životnoj sredini
Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke u životnoj sredini
Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičnih zona
Vatroival © Beograd 2023
Адреса
Stevana Sindjelića 18k 11130 Kaludjerica, Beograd
Почтовый адрес
office@vatroival.com
Контактные телефоны
+ 381 11 7478 901
+ 381 11 7478 800
+ 381 11 7477 221
+ 381 60 0235 160