Vatroival

Bezbednost i zdravlje na radu

Vaš partner za sigurnost

Segmenti delatnosti

Usluge stručnih lica

Pružanje usluga stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu sa položenim stručnim ispitom iz bezbednosti i zdravlja na radu.

Obuka zaposlenih iz bezbednosti i zdravlja na radu – uživo i preko online platforme za sprovođenje obuke na srpskom, engleskom i ruskom jeziku.

Izrada akta i normativne dokumentacije

Izdrada pravilnika iz bezbednosti i zdravlja na radu, programa obuke iz bezbednosti i zdravlja na radu, vođenje evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, Program osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili iznenadne bolesti zaposlenih.

Izrada akta o proceni rizika.

Vatroival

Vaš partner za sigurnost

Usluge merenja

Merenje mikroklime i osvetljenosti – organizacija preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline.

Provere i ispitivanja

Pregled i provera opreme za rad – organizacija preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad.

Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija – organizacija preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija.